Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Moonshots Online Marketing Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”. Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
 • Algemene Voorwaarden
 • deze algemene voorwaarden van Moonshots Online Marketing;
 • Inloggegevens
 • de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
 • Klant
 • de natuurlijke persoon die op de Website een bestelling plaatst;
 • Moonshots Online Marketing
 • de vennootschap onder firma Moonshots Online Marketing, gevestigd en kantoorhoudende te () aan ;
 • Overeenkomst
 • de overeenkomst tussen Klant en Moonshots Online Marketing die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Moonshots Online Marketing koopt;
 • Product
 • een product dat op de Website aangeboden wordt door Moonshots Online Marketing
 • Privacy Statement
 • de privacyverklaring van Moonshots Online Marketing, die te vinden is op de Website;
 • Website
 • de website van Moonshots Online Marketing, waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Moonshots Online Marketing op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Moonshots Online Marketing kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Moonshots Online Marketing nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Moonshots Online Marketing is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Moonshots Online Marketing garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Moonshots Online Marketing voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Moonshots Online Marketing daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Moonshots Online Marketing behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5.          Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Moonshots Online Marketing niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Moonshots Online Marketing een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Moonshots Online Marketing gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)
 6. De vignetten kunnen meteen na levering gebruikt worden. Omdat de vignetten persoonsgebonden zijn vervalt de wettelijke bedenktermijn. Door een vignet te kopen op vignetteroutiere.be gaat u ermee akkoord dat de wettelijke betaaltermijn niet geldt.

Artikel 6.          Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.          Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Moonshots Online Marketing verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Moonshots Online Marketing en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

 1. U heeft  geen recht om na bestelling dan wel ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, vanwege de persoonlijke aard van het product. Het gaat op Vignetteroutiere om producten zoals omschreven in artikel 6:230p BW waarbij de consument geen mogelijkheid heeft de overeenkomst te ontbinden. 
 2. Bij het kopen van een vignetteroutiere geeft u Moonshots Online Marketing direct toestemming om met de verwerking te starten en het vignet in te knippen.
 3. Bij het kopen van een van de vignetten op Vignetteroutiere.be neemt u afstand van de wettelijke bedenktijd. Het gaat hier immers om producten die persoons dan wel kentekengebonden zijn  en welke enkel door u te gebruiken zijn.
 4. Klachten over het Product kunt u sturen naar . Moonshots Online Marketing zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.
 5. Annuleringen vanwege Corona of het "rood" kleuren van Belgie dan wel Nederland op de Europese advieskaart zijn nooit en te nimmer reden om de overeenkomst te ontbinden. Mogelijk gevolg daarvan is dat reizen afgeraden wordt, Belgen en Nederlanders niet meer welkom zijn in andere landen, geweigerd worden voor een reis, in verplichte quarantaine moeten in het land van bestemming dan wel gevaccineerd of negatief getest moeten zijn alvorens af te kunnen reizen. Al deze redenen en alle andere corona  gerelateerde regels of eventuele aanpassingen van het reisadvies welke invloed hebben op het wel of niet doorgaan van uw reis zijn in de zomer van 2021 niet onverwachts meer en zijn nooit en te nimmer reden tot het ontbinden van de overeenkomst. 
 6. Moonshots Online Marketing biedt de mogelijkheid om te kiezen voor track & trace. In dat geval is de verzending verzekerd. Mocht de zending om wat voor reden niet aankomen dan krijgt u kosteloos een nieuwe zending. Kies u niet voor track & trace dan gaat het risico bij het versturen van de envelop over op de klant. Bij het kopen van een vignet gaat u hier onvoorwaardelijk mee akkoord.

Artikel 9.          Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Moonshots Online Marketing kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Moonshots Online Marketing het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Moonshots Online Marketing gevergd kan worden, zal Moonshots Online Marketing het Product vervangen.
 2. Indien Moonshots Online Marketing niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Moonshots Online Marketing zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

 1. Moonshots Online Marketing is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Moonshots Online Marketing aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 15,95.

Artikel 11.          Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Ce site utilise des cookies Ok, fermer En savoir plus
Privacy & Cookies Policy
0
Votre charriot
Sous-total: €0
Payer